Der indkaldes til generalforsamling i Tour Re Tour

Mandag den 24. februar 2020 kl. 19.00 i Munkebo Hallen.

§4. Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dage varsel. Der indkaldes via mail, hjemmeside og hvad der ellers når ud til flest mulige. For at opnå stemmeret og kunne stille op til bestyrelsen skal medlemmet have været medlem i minimum 6 måneder inden generalforsamling og være over 16 år.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Beretning til godkendelse
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg til bestyrelse på valg er: Anita, Pelle og Rene
  7. Valg af 2 suppleanter suppleanter er p.t. Christina  og Maybritt
  8. Valg af 2 revisorer for 1 år  Tonny og Charlotte
  9. Indkomne forslag
  10. Eventuelt

Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. Afstemning forgår ved håndsoprækning (Hvis et medlem ønsker skriftlig afstemning imødekommes dette hvis bestyrelsen finder det rimeligt)

Forslag skal sendes skriftlig/mail til: formand@tour-re-tour.your-website.dk

Med venlige hilsner

Bestyrelsen