Vedtægter for foreningen Tour Re Tour

§1. Navn og hjemsted: Tour Re Tour hører hjemme i Kerteminde kommune­

§2 A. Formål – At støtte alle børn og unges muligheder for at dyrke motion i Kerteminde Kommune. En enig bestyrelse kan afvige fra formålsparagraf og uddele pengebeløb indenfor Kerteminde Kommune. Der lægges vægt på at støtte de mindre idrætsgrene. Foreningen skal som minimum 1 gang årlig afholde en familiedag/ motionscykelløb, for at rejse midler til uddeling.

§2 B. Cykeltur – Der er 1 x månedlig cykeltræning i samarbejde med Team Sund Massage og Akupunktur. Yderligere træningsture efter aftale. Aldersgrænse er min. 18 år.

§3. Optagelsesbetingelser og eksklusion – Foreningen er åben for alle ønsker at gøre en forskel og som bestyrelsen finder loyale og ikke til skade for foreningen. En enig bestyrelsen kan ekskludere et medlem hvis foreningens formål modarbejdes. Inden eksklusionen, har medlemmet ret til at forklare sig over for bestyrelsen.

§4. Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Ordinærgeneralforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dage varsel. Der indkaldes via mail, hjemmeside og hvad der ellers når ud til flest mulige. For at opnå stemmeret og kunne stille op til bestyrelsen skal medlemmet have været medlem i minimum 6 måneder inden generalforsamling og være over 16 år.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Beretning til godkendelse
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg til bestyrelse
  7. Valg af 1 suppleanter
  8. Valg af 2 revisorer for 1 år
  9. Indkomne forslag
  10. Eventuelt

Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. Afstemning forgår ved håndsoprækning (Hvis et medlem ønsker skriftlig afstemning imødekommes dette hvis bestyrelsenfinder det rimeligt)

§5. Bestyrelsen
er foreningens daglige ledelse, der er valgt til at lede foreningen frem til næste generalforsamling. Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer der vælges for 2 år af gangen, 3 i lige år og 2 i ulige år. Og 1 suppleanter der vælges for 1 år af gangen. Og 2 revisorer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og konstituerer sig efterfølgende, der vælges formand, næstformand og kasserer. Hvis bestyrelsen består af 3, reduceres udskiftning tilsvarende til 2 i lige år og 1 i ulige år.

§6. Formand er valgt til at stå i spidsen for og repræsentere foreningen. Formanden indgår på lige fod med resten af bestyrelsens medlemmer i bestyrelsens arbejde.

§7. Næstformand repræsentere foreningen ved formandens fravær.

§8. Kassereren tager sig af foreningens regnskab (herunder ind- og udbetalinger af foreningens penge). Kasseren godkender udbetalinger fra foreningens konto i banken. Ved større udbetaling, som er udenfor normal forretnings drift, skal udbetaling godkendes af både formand og kasserer i forening.

§9. Menige bestyrelsesmedlemmer, som ikke er valgt til formand, næstformand eller kasserer. De menige bestyrelsesmedlemmer indgår i bestyrelsens arbejde på lige fod med formand og kasserer.

§10. Suppleanter der vælges for 1 år ad gangen.

§11. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 4/5 af medlemmerne skriftligt anmoder om en sådan med angivelse af de sager, der ønskes behandlet på dagsordenen.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Indkomne forslag
4. Eventuelt

§12. REGNSKAB – Kassereren fører regnskab og medlemslister. Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet skal være afsluttet og forelagt revisorerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

§13. TEGNING OG HÆFTELSE – Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Bestyrelsen hæfter kun for sine forpligtelser, med den i foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke Tour Re Tours medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.

§14. VEDTÆGTSÆNDRINGER kan ske på generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling, som er lovligt indkaldt, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændring. Forslag om vedtægtsændringer skal offentliggøres sammen med indkaldelsen til generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling.

§15. Tvivlsspørgsmål og tvister Bestyrelsen afgør ethvert tvivlspørgsmål, der måtte opstå om fortolkning af klubbens love og regler efter følgende retningslinjer.Altid holder hele foreningens interesser for øje
Vurderer intentionerne bag de eksisterende vedtægter. Hvordan er det meningen, de skal fungere og hvad skal de regulere?
Ser på, om der eksisterer en praksis på området. Har der tidligere været lignende sager i foreningen, og hvordan har man tolket de relevante paragraffer i de tilfælde? Bestyrelsen skal så vidt som overhovedet muligt indtager en neutral og saglig holdning, når den skal tolke vedtægterne. Også selv om bestyrelsen er part i den konflikt, det handler om. Det er dét ansvar, man påtager sig som bestyrelsesmedlem

§16. Nedlæggelse af forening kan ske hvis 3/4 af de på generalforsamlingen fremmødte og stemmeberettigede beslutter dette. Eventuelt overskud og ejendele overgår til en forening i Kerteminde kommune som arbejder med ungdomsarbejde.

Vedtægterne er vedtaget 21/02 2017 og justeret ved generalforsamlinger d.6.2.2018, 13.2.2019 og 7/2.2022.