Der indkaldes til generalforsamling i Tour Re Tour

tirsdag den 6. februar 2018 kl. 19.00 i Munkebo Hallen, mødelokale.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Følgende forslag til behandling:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Beretning til godkendelse
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Valg af bestyrelse
  På valg er: Pelle Clemmensen – modtager genvalg
  Rene Lindskov – modtager genvalg
  Henrik Wedel l- modtager genvalg
 6. Valg af 2 suppleanter
  På valg er: Anita modtager genvalg.
 7. Valg af 2 revisorer
 8. Diskussion af indkomne forslag
 9. Eventuelt
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.
Forslag skal sendes skriftlig/mail til: formand@tour-re-tour.your-website.dk
Med venlig hilsen
Bestyrelsesformand
Finn Boye